HVACR VIETNAM 2022
Thank you for your interest in HVACR VIETNAM 2022. The Online Pre-registration System is CLOSED. Please register onsite and collect your badge at Walk-in counter. HVACR VIETNAM 2022 will open from 9:00 – 17:00, 07-09 Sep 2022 at SECC, 799 Nguyen Van Linh, Dist.7, HCMC


Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm HVACR VIETNAM 2022. Hệ thống đăng ký tham quan trực tuyến đã đóng, vui lòng đăng ký tham quan trực tiếp tại triển lãm. Triển lãm HVACR VIETNAM 2022 mở cửa từ 9:00 – 17:00, 07-09 tháng 9, 2022 tại Trung tâm triển lãm quốc tế SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, HCM